AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE),  manifesta que és de la seva  propietat de COMERCIALITZADORA TORRES SEGRE SL. amb CIF B25816745 amb domicili a Plaça de l’església 2 25170 Torres de Segre ( Lleida )   i adreça electrònica info@torresenergia.cat  :

- el domini web torresenergia.cat

- els perfils i página en les seguents xarxes socials:

  • Facebook: https://www.facebook.com/torresenergia

Que COMERCIALITZADORA TORRES SEGRE SL. esta inscrita en el Registre Mercantil  de Lleida, al Tom 1488, Secció General, foli 59, fulla L-29994

COMERCIALITZADORA TORRES SEGRE SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet o presencia online en les diverses xarxes socials. Amb els límits establerts en la llei, COMERCIALITZADORA TORRES SEGRE SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en els seus medis online.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet i xarxes socials  de COMERCIALITZADORA TORRES SEGRE SL estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet o xarxes socials  de COMERCIALITZADORA TORRES SEGRE SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de COMERCIALITZADORA TORRES SEGRE SL o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de COMERCIALITZADORA TORRES SEGRE SL.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

XARXES SOCIALS

L’usuari caldrà que disposi del seu perfil en aquestes xarxes socials per poder interactuar amb COMERCIALITZADORA TORRES SEGRE SL i que accepti la relació amb la nostra xarxa social.  Si així es realitza, COMERCIALITZADORA TORRES SEGRE SL tindrà accés al perfil de l’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats per la pròpia xarxa social i podrà interactuar amb ell amb l’enviament de missatges, publicacions, participació en concursos i sortejos.   Si l’usuari no desitja que COMERCIALITZADORA TORRES SEGRE SL pugui accedir al seu perfil o interrelacionar amb ell caldrà que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar com amistat, seguidor o usuari

Les actuacions que realitzi COMERCIALITZADORA TORRES SEGRE SL podran tenir caràcter informatiu i/o publicitari del seus serveis o productes, considerant que la xarxa social es un mitjà publicitari, sota la responsabilitat de COMERCIALITZADORA TORRES SEGRE SL en quant a les publicacions i comunicacions que realitzen per aquest medis online.

La participació dels usuaris en concursos, promocions o sortejos implicarà que l’usuari accepta les bases legals d’aquest concurs, promoció o sorteig que seran publicades en la xarxa social de referència  en el moment oportú i implica amb la seva participació per l’usuari l’acceptació d’aquestes.

Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin en les xarxes socials serà sota la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers que es puguin afectar, amb especial rellevància els drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials que consten en els següents links:

Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms

Instagram: https://help.instagram.com/

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades en els medis online siguin incorporades i tractes en els fitxers responsabilitat de COMERCIALITZADORA TORRES SEGRE SL amb CIF B25816745, amb domicili a Plaça de l'església 2  25170 Torres de Segre ( Lleida ):

Formulari de contacte: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de Contactes, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades fins que es doni la resposta a la seva consulta.

Subscripció a newsletter: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de Newsletter, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de enviar-li informació dels nostres serveis o qüestions que considerem que poden ser del seu interès. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades fins que no manifesti la seva voluntat de no rebre més correus.

Nou subministrament: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de Clients, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades mentre li continuem prestant els nostres serveis.

Canvi de potència: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de Clients, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades en el temps en que es mantingui la relació contractual que ens vincula.

Canvi de titular: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de Clients, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones  i seran conservades en el temps en que es mantingui la relació contractual que ens vincula.

Canvi de nº de compte: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de Clients, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones  i seran conservades en el temps en que es mantingui la relació contractual que ens vincula.

Altres sol·licituds: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de Clients, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades en el temps en que es mantingui la relació contractual que ens vincula.

Canvi discriminació horària: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de Clients, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades en el temps en que es mantingui la relació contractual que ens vincula.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat,  si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:

  • D’accés: L'interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació al respecte del tractaments realitzats.
  • Rectificació: Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades. L'interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.
  • Supressió:  L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit"), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, l'interessat s'oposa al tractament. les dades s'han tractat il·lícitament,   s'han de suprimir per complir una obligació legal o  s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.
  • la limitació del tractament: És un dret de la persona interessada consistent a marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur.  La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar.
  • Oposició: l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basa en alguns supòsits concrets i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.
  • Portabilitat de les dades. L’interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, , si es basa en el consentiment o en un contracte, el tractament es fa per mitjans automatitzats.
  • No ser objecte de decisions individuals automatitzades:  
    L’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeix efectes jurídics sobre ell o que l’afecta negativament,

 

Aquestes peticions caldrà que es faci a Plaça de l'església 2, 25170 Torres de Segre ( Lleida )  o a info@torresenergia.cat  .

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de protecció de dades o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a info@torresenergia.cat

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest web és propietat de COMERCIALITZADORA TORRES SEGRE SL, qui atorga determina que tot el contingut redactat per aquesta entitat es realitza sota una llicència Creative Commons CC-BY-NC-SA.

Aquesta llicència implica la necessitat del reconeixement de l'autoria; que implica que es podrà utilitzar, explotar tots els continguts redactats i elaborats per aquesta entitat sempre i quan es faci menció que COMERCIALITZADORA TORRES SEGRE SL és l'autor del contingut, disseny, logotip o altres marques identificatives. A més, no es permet en cap cas un ús comercial dels mateixos ni de les possibles obres derivades. En tot cas, les obres derivades que es poden dur a terme caldrà que mantinguin en tot moment la possibilitat d'ésser emprades per altres entitats o parts amb una llicència sota les característiques detallades anteriorment.

Qualsevol ús sense la correcta assignació d’autoria a COMERCIALITZADORA TORRES SEGRE SL de les mateixes implicarà l'incompliment d’aquesta llicència, reservant-se l’entitat a exigir el seu immediat cessament i eliminació, podent exercitar les accions que considerin adients pel respecte a la llicència determinada.

Els drets de propietat intel·lectual i marques que poden ésser propietat de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de COMERCIALITZADORA TORRES SEGRE SL l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona, qui haurà de complir amb els drets de propietat o d'utilització de la llicència que el tercer hagi manifestat.

COMERCIALITZADORA TORRES SEGRE SL no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software és gravat. COMERCIALITZADORA TORRES SEGRE SL posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l'usuari transfereix software d'aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.