Més informació: FT_Q1_SP-CIRWATTA Descarregar

Comptador monofàsic d’energia activa classe 1

Descripció

CIRWATT A és un comptador monofàsic digital multifunció de classe 1 a mesura de
energia activa.

CIRWATT A compleix les normatives existents aplicables a contadoreselectrónicos, i disposa d’un sistema autònom de retenció dedatos que evita la seva pèrdua enfront de l’absència d’alimentació. Així mateix, permet la lectura per pantalla (fins i tot en absència de tensió) i a través del port òptic (protocol IEC-61107).

 

Aplicació

Està dissenyat especialment per a instal·lacions on els comptadors electromecànics no satisfan les necessitats actuals, concretament a aquelles en què es necessiti un comptador monofàsic amb sistema de tarifes.

cirwattaTaulaCAT