MESURES DE SUPORT ALS NOSTRES ABONATS

Atesa la situació que afecta a tota la població degut als efectes del coronavirus i amb la voluntat de poder ajudar econòmicament  tant a les famílies com a les indústries que els subministrem energia, a proposta del grup de govern, els membres del Consell d’Administració de TORRES ENERGIA, SL acorden per unanimitat l’aplicació de les següents mesures:

PRIMER:_ Aplicar un 25% de descompte a l’energia de tots els consums domèstics, per tal de compensar l’increment d’energia que poden tenir els domicilis atès la situació de confinament. (Tarifa 2.0A, 2.0DHA, 2.1A, 2.1DHA).

Aquest descompte serà d’aplicació al consum del mes de MARÇ i ABRIL. (En cas d’allargar-se la situació actual, es determinarà quin descompte s’aplicarà als mesos posteriors)

SEGON:_ Pel que fa a les empreses, autònoms o industries, es permetrà la reducció de potencia durant la situació actual.  Aquesta mesura pot suposar un estalvi important en la factura.

Per realitzar aquest tràmit i per facilitar la seva aplicació, la mateixa empresa realitzarà únicament el cobrament de la potència utilitzada, en lloc de la contractada. El client no caldrà que faci res, ni cap petició ni sol·licitud. Ho farà d’ofici l’empresa, atenent a cada cas concret.

Aquesta mesura serà d’aplicació a la potencia que es facturi durant el mes de MARÇ i ABRIL 2020. (En cas d’allargar-se la situació actual, es determinarà quina mesura s’aplica o be si es prorroga l’actual durant els mesos posteriors)

TERCER:_ Facilitar el pagament fraccionat de les factures de subministre elèctric que totes les persones que ho necessitin.

En cas de fraccionament del rebut, no s’aplicarà cap recàrrec ni penalització.

QUART:_ Les mesures acordades es realitzaran a tots els clients domèstics independentment de la distribuïdora que tinguin.

CINQUÈ:_ La reducció de potencia a les industries es realitzarà igualment encara que el client sigui d’una altra distribuïdora, amb la voluntat de tractar a tots els abonats per igual.

 

En cas que la situació s’allargui (Maig, Juny) ja es decidirà quin % de descompte s’aplica en aquells períodes.

Cuidem-nos, cuideu-vos!