BASES PER LA SELECCIÓ D’UN LLOC DE TREBALL PER LA GESTIÓ COMPTABLE DE L’EMPRESA COMERCIALITZADORA TORRES ENERGIA, SL

  • S’ha aprovat oferir oferta laboral per tal d’ocupar una plaça de gestor administratiu en comptabilitat en règim laboral temporal de la Comercialitzadora Torres de Segre, sl.

Tots els interessats poden presentar la seva sol·licitud i documentació requerida fins el proper dijous 18 de novembre segons la informació de les bases.

 

Característiques del contracte:

Contracte: Laboral temporal per serveis determinats.

Durada del contracte: Tindrà una durada d’un any, amb possibilitat de pròrroga fins al màxim que estableix la normativa vigent.

Lloc de treball: Gestor administratiu de comptabilitat.

Règim: Laboral temporal.

Places convocades: 1 plaça

Jornada: 37,5h setmanals.

Horari: matí de dilluns a divendres.

Període de prova: El període de prova serà de 15 dies. Durant el període de prova, els/les aspirants que no assumeixin els nivells suficients d’integració i eficiència al lloc de treball objecte de la convocatòria, seran declarats no aptes per a desenvolupar les tasques exigides mitjançant resolució motivada de la presidència. En aquest cas es perdran tots els drets de la seva relació contractual i la seva permanència a la borsa de treball.

Termini presentar sol·licituds: Fins dijous dia 18 de novembre (darrer dia inclòs)

Lloc presentació sol·licituds:

-Presencialment a la seu de l’empresa COMERCIALITZADORA TORRES ENERGIA, SL (Carrer VALL, 2 PB 25170 de Torres de Segre).

-O be per correu electrònic a info@torresenergia.cat

Documents de la convocatòria:

PODEU CONSULTAR LES BASES I ELS DOCUMENTS ANNEX:

BASES SELECCIÓ

ANNEX I

ANNEX II

ANNEX III

PUBLICACIÓ RELACIÓ ADMESOS I EXCLOSOS:

RESOLUCIÓ 27-2021 – ADMESOS

Us recordem que d’acord amb l’article 5.1 de les bases  s’estableix que “una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el president ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes i declarar aprovada la llista d’admesos i exclosos. L’esmentada resolució es publicarà al tauler d’anuncis d’aquesta corporació, i ha de concedir un termini de 5 dies hàbils per a presentar esmenes i possibles reclamacions.

 

PUBLICACIÓ DEFINITIVA ADMESOS I DATA I LLOC DE REALITZACIÓ PROVES:

Podeu consultar al següent enllaç la realació definitiva d’admesos i exclosos, així com el lloc, data i hora que tindran lloc les proves per a les persones convocades.

RESOLUCIÓ 29-2021 PUBLICACIÓ DEFINITIVA ADMESOS

 

RESULTATS PROCES SELECTIU:

Un cop constituït el tribunal qualificador, de conformitat amb les bases reguladores de la convocatòria, i vistos els documents presentats acreditatius dels mèrits de cada aspirants, així com de la valoració de la prova pràctica que s’estableix a les bases, s’ha procedit a puntuar els mèrits i exercicis de cada candidat d’acord amb les bases obtenint-ne el resultat següent, ordenants de major a menor puntuació total obtinguda.

PODEU CONSULTAR ELS RESULTATS AL SEGÜENT ENLLAÇ:

RESULTATS-PROCES-SELECTIU.pdf

informació al telèfon 973 79 28 28 i a info@torresenergia.cat